reCAPTCHA - 生活之路

discuz发表新帖添加recaptcha验证码

recaptcha验证码可以有效防止发帖机发帖 下面是我测试很久找到的添加recaptcha验证码的方法 添加前,请替换你自己的KEY

discuz添加recaptcha验证码防止注册机

discuz论坛经常有注册机在论坛批量发帖 recaptcha可以有效防止注册机自动注册,减少垃圾用户discuz注册页面部署recaptcha只需要修改两个文件

reCAPTCHA[NoCAPTCHA]验证码申请地址

reCAPTCHA是Google旗下的验证码系统. reCAPTCHA同时免费提供给第三方网站使用具体介绍看维基百科