linux一键清除历史记录 历史命令 历史日志文件

为什么要清除历史记录以及历史日志?


有些软件会产生大量的日志文件,为了减少空间占用,必须手动清除.
清除历史命令,当然是为了防止隐私泄露,你懂的

一键清除历史记录 历史命令 历史日志文件 详细代码


echo > /var/log/wtmp
echo > /var/log/btmp
echo > /var/log/lastlog
echo > /var/log/secure
echo > /var/log/messages
echo > /var/log/syslog
echo > /var/log/xferlog
echo > /var/log/auth.log
echo > /var/log/user.log
echo > /var/log/debug
echo > /var/log/debug.1
echo > /var/log/syslog.1
echo >	/var/log/syslog.1.gz
echo >	/var/log/syslog.2.gz
echo >	/var/log/syslog.3.gz
echo >	/var/log/syslog.4.gz
echo >	/var/log/syslog.5.gz
echo > /var/log/user.log.1
cat /dev/null > /var/adm/sylog
cat /dev/null > /var/log/maillog
cat /dev/null > /var/log/openwebmail.log
cat /dev/null > /var/log/mail.info
echo > /var/run/utmp
echo > ~/.bash_history
history -c
echo > .bash_history
history -cw

注意事项


使用以上代码,可以快速清除数据,但是某些情况下依然可以恢复.
最佳方式还是加密信息,防止泄露

此处评论已关闭