cloudflare自定义CNAME优秀IP

cloudflare自定义CNAME可以使用不同的IP, 让国内网络走不同的线路
特定的IP会有速度加成.
下面是我收集的IP段, 仅供测试(有一些已经失效,且用且珍惜)

108.162.236.1/24 联通 走美国
172.64.32.1/24 移动 走香港
104.16.160.1/24 电信 走美国洛杉矶
---------
172.64.0.0/24 电信 美国旧金山
104.20.157.0/24 联通 走日本
104.28.14.0/24 移动 走新加坡

其他IP
175.99.117.0/24
103.100.124.0/24
120.28.55.0/24
206.131.196.0/24
210.244.82.0/24
206.131.196.0/24
210.61.56.0/24
183.110.199.0/24
113.190.241.0/24
27.102.67.0/24
202.86.161.0/24
184.85.208.0/24
23.61.246.0/24
180.180.254.0/24
23.213.136.0/24
113.190.241.0/24
精品段:
https://bgp.he.net/net/104.20.0.0/20#_dns
https://bgp.he.net/net/104.20.144.0/20#_dns
198.217.251.0/24 visa专用 100g
162.159.128.0/24 伦敦 洛杉矶 香港
172.64.112.0/24 洛杉矶 tata 香港
澳门电讯 202.86.161.100
韩国 27.102.67.84
103.100.124.234 台湾 电信GIA 移动CMI 联通转电信
175.99.117.100 台北
210.244.82.1 台北?
23.61.246.100 台北
206.131.196.132 香港?
206.131.196.133 香港?
184.85.208.100 香港
202.86.161.100 澳门
27.102.67.84 首尔
183.110.199.100 首尔
113.190.241.172 越南
113.190.241.173 越南
180.180.254.100 泰国
120.28.55.244 菲律宾
第三方服务
218.102.241.83 | 中国香港 | pccw.com | 4760 | HKTIMS-AP HKT Limited
159.138.21.227 | 中国香港 | huawei.com | 136907 | HWCLOUDS-AS-AP HUAWEI CLOUDS
103.253.41.44 | 中国香港 | hosthongkong.net | 133398 | TELE-AS Tele Asia Limited
47.90.59.162 | 中国香港 | 阿里云 | 45102 | CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
47.75.84.247 | 中国香港 | 阿里云 | 45102 | CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
149.129.114.160 | 中国香港 | 阿里云 | 45102 | CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
103.122.20.185 | SAKURA-HOST.NETSAKURA-HOST.NET | sakura-host.net | 40065 | CNSERVERS – CNSERVERS LLC
103.122.20.184 | SAKURA-HOST.NETSAKURA-HOST.NET | sakura-host.net | 40065 | CNSERVERS – CNSERVERS LLC

此处评论已关闭